1. INTRODUCCIÓ

Aptibus, S.L. (d’ara endavant, “Aptibus”) és una companyia mercantil de nacionalitat espanyola domiciliada a Carrer Antoni Bell, 2 Sant Cugat del Valles (Barcelona) (Espanya) amb C.I.F. B-65471252 i inscrita en el Registre Mercantil TOM 42334,FOLI 65,FULL B 404243, INSCRIPCIÓ 1.

Aptibus és la titular de tots els drets de propietat intel·lectual o de qualsevol altre tipus sobre el lloc web (d’ara endavant, “Lloc web”) i les aplicacions (d’ara endavant, “Aplicacions”) d´Aptibus, l’accés de les quals i ús pels usuaris (d’ara endavant, “Usuari” o “Usuaris”) està subjecte a les presents condicions d’ús (d’ara endavant, “Condicions d’Ús”) i seran complementades amb qualssevol altres textos legals que regulin qualsevol funcionalitat, servei, procés, aplicació, plataforma o mitjans necessaris per a l’ús del Lloc web o les Aplicacions o connectats a aquests.

Li preguem que llegeixi les Condicions d’Ús atentament. El fet d’accedir al Lloc web i/o a les Aplicacions i utilitzar els materials continguts en elles implica que vostè ha llegit i accepta, sense cap reserva, les presents Condicions d’Ús. En cas de no estar d’acord amb tot o part d’aquestes Condicions d’Ús, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar el Lloc web i/o les Aplicacions.

2. OBJECTE

El Lloc web i les Aplicacions contenen material preparat per Aptibus amb finalitats únicament informatives. L’usuari ha de tenir en compte que tal material pogués no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Així mateix, Aptibus es reserva el dret a modificar, ampliar o reduir el material ofert a través del Lloc web i de les Aplicacions en qualsevol moment i sense previ avís.

El material contingut en el Lloc web i/o en les Aplicacions no pot servir, en cap cas, de substitutiu d´una informació exacte dels serveis que ofereix Aptibus o d’una altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació entre Aptibus i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre Aptibus i l’Usuari del Lloc web i/o de les Aplicacions. Per això, l’Usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda en aquestes, sense recórrer prèviament al corresponent assessorament per part d´Aptibus. Així mateix, l’Usuari no ha d’enviar a Aptibus cap mena d’informació confidencial sense haver-lo consultat prèviament amb Aptibus i haver rebut autorització per a remetre aquesta informació.

En aquest sentit, i sense perjudici dels exposat en els paràgrafs anteriors, Aptibus atorga una llicència no exclusiva, no sub-licenciable, ni transferible als Usuaris per a utilitzar el Lloc web, les Aplicacions i les seves respectives funcionalitats, el contingut i altres funcions disponibles en aquestes, que estaran subjectes a la resta de termes inclosos en les presents Condicions d’Ús, així com a qualssevol altres termes d’ús i a la normativa aplicable.

3. COMPROMISOS DELS USUARIS

Amb caràcter general, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions d’Ús, així com a complir els especials advertiments o instruccions d’ús contingudes en les mateixes i obrar sempre conforme a la Llei en vigor, la moral, els bons costums i a les exigències de la bona fe i l’ordre públic establert, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el Lloc web i/o les Aplicacions de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquest, els béns o drets d´Aptibus, la resta d’Usuaris o, en general, de qualsevol tercer.
Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis facilitats per Aptibus per a l’accés a certs continguts o serveis oferts a través del Lloc web i/o les Aplicacions i a mantenir-los actualitzats. Aptibus es reserva la facultat, sense perjudici d’altres mesures legals a la seva disposició, de retirar, denegar o suspendre l’accés al Lloc web i/o les Aplicacions en cas que les dades proporcionades siguin o puguin ser falsos, inexactes o enganyosos. En qualsevol cas, l’Usuari serà plenament responsable d’aquelles dades o continguts que transmeti o comuniqui a Aptibus. En aquest sentit, l’Usuari assumeix la responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’un ús indegut d’aquests.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Lloc web i/o les Aplicacions cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en aquest, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes d´Aptibus, de qualsevol altre Usuari, o, en general, de qualsevol tercer.

c) No alterar, copiar, descarregar-se, modificar, descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, atorgar llicències, arrendar, vendre o imitar el Lloc web i/o les Aplicacions, els seus continguts o el seu programari de base.

d) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant les Aplicacions qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat industrial i/o intel·lectual o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

4. RESPONSABILITATS I GARANTIES

Aptibus no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a Aptibus, que impedeixin o retardin la navegació pel Lloc web i/o les Aplicacions, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a Aptibus, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

No obstant això, Aptibus declara que ha adoptat i adoptarà, si escau, totes les mesures necessàries dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el correcte funcionament del Lloc web i/o les Aplicacions i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Aptibus es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc web i/o les Aplicacions en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aptibus no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Lloc web i/o les Aplicacions.

Aptibus no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi del contingut del Lloc web i/o les Aplicacions que pugui suposar una violació de qualsevol tipus de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualssevol altres drets de tercers.

Aptibus no es responsabilitza dels errors o omissions dels quals pogués emmalaltir el contingut de les mateixes o uns altres als quals es pugui accedir a través d’elles. Aptibus tampoc podrà ser considerada responsable de qualssevol danys derivats de la utilització del Lloc web i/o les Aplicacions, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

Aptibus no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari del lloc web i/o de les Aplicacions. En conseqüència, Aptibus no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial, així com tota la informació continguda en el Lloc web i en les Aplicacions (inclosa la seva informació, textos, dades, imatges, gràfics, dissenys, codi font, programari, marques, estructures de navegació, bases de dades, etc. i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui) són propietat exclusiva d´Aptibus.

Aptibus atorga una llicència no exclusiva, no sub-*licenciable, ni transferible als Usuaris per a utilitzar el Lloc web i les Aplicacions en la seva versió actual, que estarà subjecta a la resta dels termes inclosos en les presents Condicions d’Ús, així com a qualssevol altres termes d’ús i legislació aplicables. L’Usuari queda, únicament, autoritzat per a visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari) però no autoritza que siguin posteriorment cedits a tercers. Amb les excepcions anteriors, l’Usuari no podrà modificar ni reproduir, ni en part ni íntegrament, aquesta informació, sense el consentiment exprés i per escrit d´Aptibus.

Mitjançant aquestes Condicions d’Ús no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial, tals com drets d’autor, marques, dissenys o altres drets, sobre les Aplicacions ni sobre cap dels seus elements integrants, excepte per la llicència d’ús limitada que es concedeix als Usuaris per a utilitzar les Aplicacions en els termes aquí previstos.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transmissió, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, explotació o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat de forma expressa i per escrit per Aptibus.

Els Usuaris concedeixen a Aptibus un dret d’ús no exclusiu, il·limitat, integro, transferible, gratuït i susceptible de sublicencia, sobre les dades que no siguin de caràcter personal o aquelles dades la referència personal de les quals hagi estat suprimida (dades anónimes).

6. PROTECCIÓ DE DADES

Aptibus protegirà les dades personals dels Usuaris i els utilitzarà només en la mesura en què ho permeti la llei o sempre que els Usuaris hagin donat el seu consentiment. Els Usuaris poden trobar més informació sobre aquest tema en la Política de Privacitat.

7. ENLLAÇOS DE TERCERS

Les presents Condicions d’Ús es refereixen únicament al Lloc web i les Aplicacions i continguts de Cuatrecasas, i no s’aplica a enllaços, pàgines web i/o aplicacions de tercers accessibles a través del mateix o, en general, qualsevol altre servei proporcionat per tercers. Aptibus no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web i/o les Aplicacions i l’accés a les mateixes a través del Lloc web i/o les Aplicacions tampoc implica que Aptibus recomani o aprovi el seu contingut.

En conseqüència, Aptibus no assumeix cap mena de responsabilitat que pugui derivar-se d’aquests. En cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari accepta sotmetre’s al que es disposa en les corresponents polítiques d’ús i privacitat.

Aptibus ofereix a l’Usuari aquests enllaços i informació i/o serveis únicament per a la comoditat de l’Usuari, sent responsabilitat del mateix llegir i acceptar els termes d’ús i polítiques de privacitat publicats en aquests llocs web o aplicacions vinculades. La seva inclusió en el Lloc web no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part d´Aptibus.

En tot cas, Aptibus manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç quan els continguts cap als quals redirigeix puguin contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic.

8. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS D’ÚS

Aptibus es reserva el dret de modificar o actualitzar les presents Condicions d’Ús en qualsevol moment, així com qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el Lloc web i/o les Aplicacions.

9. MANERES DE COMUNICACIÓ

A l’efecte de les presents Condicions d’Ús i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’Usuari i Aptibus, aquests hauran de dirigir-se a aptibus@aptibus.com.

10. NOTIFICACIÓ D’INCIDÈNCIES I POSSIBLES INFRACCIONS

Aptibus respecta els drets de tercers i la legislació aplicable. L’Usuari del Lloc web i les Aplicacions està obligat a fer el mismo.en cas de trobar incidències tècniques en el funcionament del Lloc web o les Aplicacions o si en alguna de les diferents seccions trobés errors, inexactituds o continguts contraris a la legislació, pot posar-se en contacte amb aptibus@aptibus.com.

11. INDEPENDÈNCIA I INTEGRACIÓ DE LES CLÀUSULES

La il·licitud, invalidesa o ineficàcia de qualsevol de les clàusules de les presents Condicions d’Ús no afectarà l’eficàcia de la resta, sempre que els drets i obligacions de les parts derivades de les Condicions d’Ús no es veiessin afectats de forma essencial. S’entén per essencial qualsevol situació que lesioni greument els interessos de qualsevol de les parts, o que recaigui sobre l’objecte mateix les presents Condicions d’Ús. Aquestes clàusules hauran de reemplaçar-se o integrar-se amb unes altres que, sent conformes a la llei, responguin a la finalitat de les substituïdes. Les parts renuncien a qualsevol reclamació per danys i perjudicis que pogués demanar-se per aquesta circumstància.

12. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés al Lloc web i a les Aplicacions implica l’acceptació per l’Usuari del que es disposa en les presents Condicions d’Ús. Si no està vostè d’acord amb aquestes Condicions d’Ús, si us plau, abstingui’s de visitar o utilitzar el Lloc web i les Aplicacions. Qualsevol controvèrsia relativa als mateixos es regirà per la legislació comuna espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

© Aptibus S.L. 2019. Prohibida la reproducció total o parcial. Tots els drets reservats.