Curs

Protocol d‘actuació en cas d’accident

L’objectiu principal d’aquest curs és mantenir actualitzats els coneixements exigits als conductors de vehicles destinats al transport de viatgers per carretera. Aquest curs està dirigit a conductors que tinguin els permisos D1, D1+E, D, D+E i que exerceixen la seva activitat professional. S’enfoca a l’actualització dels protocols d’actuació davant d’un accident, per tal d’assegurar que els conductors estiguin ben preparats per manejar situacions d’emergència de manera efectiva i segura.

1. Coneixements i Capacitats Cognitives i Pràctiques:

 • Normativa nacional: Adquisició de coneixements sobre la normativa nacional que regula l’actuació dels conductors en cas d’accident. Això inclou entendre les lleis i els reglaments específics que s’apliquen en aquestes situacions.
 • Pautes Bàsiques d’Actuació: Revisió de les pautes bàsiques i elementals d’actuació en cas d’accident. Els conductors aprendran els passos essencials que cal seguir per garantir la seguretat dels passatgers i pròpia.
 • Actuació sobre ferits: aproximació al coneixement de les actuacions amb ferits. Això inclou els primers auxilis bàsics i com tractar les persones lesionades fins que arribin els serveis d’emergència.

2. Habilitats de Gestió, Personals i Socials:

 • Avaluació de riscos: desenvolupament de la capacitat per analitzar la informació rellevant i avaluar els riscos en una situació d’accident. Els conductors aprendran a adaptar-se a diferents escenaris de risc.
 • Actituds responsables: Foment d’actituds responsables en situacions de perill. S’espera que els conductors actuïn de manera responsable i d’acord amb les circumstàncies, minimitzant riscos addicionals.
 • Aplicació de Normes i Protocols: Els conductors aplicaran de manera responsable la normativa i els protocols d’actuació en cas d’accident en el transport de viatgers. Això inclou seguir procediments específics per assegurar una resposta ordenada i eficaç.
 • Capacitat per Auxiliar a Ferits: Demostració de la capacitat per auxiliar els ferits. Els conductors han de ser capaços d’oferir primers auxilis bàsics i proporcionar el suport necessari fins que els serveis d’emergència prenguin el control.
 • És una formació participativa, amb una part pràctica.
 • Introducció a les diferents situacions mitjançant suport audiovisual.
 • Simulacions: tant de situacions possibles com de les tècniques apreses.
 • L’avaluació tindrà un caràcter teoricopràctic i es realitzarà de manera sistemàtica i contínua, durant el desenvolupament de cada mòdul i al final del curs.
 • Es pot incloure una avaluació inicial de caràcter diagnòstic per detectar el nivell de partida de l’alumnat.
 • L’avaluació es durà a terme mitjançant els mètodes i instruments més adequats per comprovar els diferents resultats d’aprenentatge, i que garanteixin la fiabilitat i validesa de la mateixa.
 • Cada instrument d’avaluació s’acompanyarà del sistema corresponent de correcció i puntuació en què s’expliciti, de manera clara i inequívoca, els criteris de mesura per avaluar els resultats aconseguits pels participants. La puntuació final assolida s’expressarà en termes d’apte/no apte.

Conductors professionals que siguin titulars del certificat d’aptitud professional (CAP) acreditatiu de la qualificació inicial i que es trobin en possessió del permís de conduir D1, D1+E, D, D+E en vigor.

Si sou un particular i desitgeu ser avisat per a futures edicions, premeu aquest botó i empleneu el breu formulari que apareixerà a continuació.

Detalls del curs

Modalitat: Presencial

Durada: 8 hores

Horari: el nostre departament d’atenció al client s’encarregarà d’organitzar el curs en les dates i horaris que millor s’ajustin a las necessitats de la vostra empresa.

Cursos IN COMPANY

Cursos a les instal·lacions de l’empresa: oferim l’opció d’impartir els cursos a les instal·lacions de la vostra empresa (in company) mitjançant l’homologació d’espais de formació en el centre de treball.

Gestió de bonificacions FUNDAE (Fundación Tripartita)

Aptibus és Entitat Organitzadora de formació autoritzada per FUNDAE (Fundación Tripartita). Ens encarreguem de tota la gestió per bonificar els costos dels cursos per als vostres conductors professionals, amb càrrec als crèdits formatius de la vostra empresa.

Tens dubtes? Pregunta’ns