CAP INICIAL VIATGERS – SUBVENCIONAT PER CONSORCI PER A LA FORMACIÓ CONTÍNUA

El curs de CAP Qualificació inicial accelerada té una durada de 140 hores i és preparatori per obtenir el Certificat d’aptitud professional.
Consulteu si no teniu el Carnet D.
Va dirigit a conductors que facin transport de viatgers (més de 9 places)
Els cursos són preparatoris per a l’obtenció del CAP i, per obtenir-lo, cal aprovar l’examen teòric consistent en 100 preguntes tipus test, que realitza el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i caldrà abonar la quantitat fixada com a taxa de dret d’examen.(PREU TAXA: 33.10€)

Places vacants:
12 participants aturats
03 participants treballadors i/o autònoms
Total: 15 places