Política de privadesa del lloc web i aplicacions d´Aptibus

En utilitzar el present Lloc web, les Aplicacions, i/o en comunicar-se electrònicament amb Aptibus S.L. (d´ara en endevant Aptibus), es recullen i tracten les dades personals de cada Usuari, el tractament dels quals es regeix per la present política de privadesa (“Política de Privadesa”). Tots els termes que consten escrits en majúscules en aquesta Política de Privadesa tindran el significat que s’estableix en les Condicions d’Ús (que poden consultar-se en aquest enllaç tret que estiguin expressament definits en la present Política de Privadesa.

El responsable del tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti en accedir i utilitzar el Lloc web i les Aplicacions com amb posterioritat és Aptibus, amb domicili social a aquest efecte a Carrer Antoni Bell, 2 Sant Cugat del Valles (Barcelona) (Espanya). L’Usuari pot contactar amb el delegat de protecció de dades d´Aptibus en la següent direcció d’email: gestio@aptibus.com.

El tipus de dades personals que recollim i tractem dels Usuaris en el Lloc web i les Aplicacions es corresponen a dades personals de consultes als formularis de la web d´Aptibus, subscriptors a nostres newsletters, invitacions a esdeveniments i altres activitats o publicacions, en els termes especificats en les Condicions d’Ús.

Les dades personals dels Usuaris es recolliran i tractaran amb la finalitat de gestionar la relació amb Aptibus, per a utilitzar la seva informació com a punt de contacte de l’avantdita societat i per a l’enviament recurrent d’informació jurídica o d’esdeveniments de divulgació i ensenyament en l’àmbit de les activitats professionals promogudes per Aptibus. Així mateix, les seves dades personals es recolliran i tractessin per a respondre a les consultes o qüestions que pugui remetre a través del Lloc web o Aplicacions.

La legitimació per al tractament és l’interès legítim d´Aptibus a mantenir la relació existent amb l’Usuari i, si escau, el seu consentiment. Per tant, Aptibus recollirà i tractarà les seves dades mentre la relació continuï vigent i, si escau, l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessaris per a la fi per al qual van ser recaptats i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva d’aquests, es conservaran de forma bloquejada.

En el cas que els Usuaris ens proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, l’Usuari ens garanteix que els ha informat amb caràcter previ a la seva inclusió, dels extrems continguts en la present Política de Privadesa, responent personalment enfront d´ Aptibus de quants danys i perjudicis puguin derivar-se en cas de contravenció.

Política de privadesa del lloc web i aplicacions d´Aptibus

Aptibus no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per a gestionar i mantenir la relació amb Aptibus o prèvia autorització per la seva part En particular, només tindran accés a les dades personals aquells tercers amb els quals Aptibus estigui contractual o legalment obligat a facilitar-los.

En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

L’informem que els Usuaris tenen dret a exercitar en tot moment, en els termes establerts per la legislació vigent, els seus drets d’accés, rectificació o supressió de dades, sol·licitar que es limiti el tractament, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com revocar el consentiment prestat, dirigint-se per escrit a l’adreça C/ Antoni Bell, 2 2B-I Volpelleres 08174 – Sant Cugat del Vallés (BARCELONA), o l’adreça de correu electrònic aptibus@aptibus.com indicant clarament el dret que desitja exercitar i acompanyant el seu Document Nacional d’Identitat o document identificatiu similar que acrediti la seva identitat. Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L’Usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o mal causat al Lloc web o a les Aplicacions, a Aptibus, o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.

© Aptibus S.L. 2019. Prohibida la reproducció total o parcial. Tots els drets reservats