CURSOS FINANÇATS PEL CONSORCI DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE CATALUNYA -2022/23


 

 

 

Registre de sol·licituds de participació en els cursos adreçats a personal del sector del transport de viatgers en autobús, subvencionats pel consorci de formació contínua de Catalunya

Registro de solicitudes de participación en los cursos dirigidos a personal del sector del transporte de viajeros en autobús, subvencionados por el consorci de formació continua de Catalunya

Les persones que emplenin aquest formulari seran convocades a les proves de selecció organitzades amb la finalitat de determinar els participants efectius en cadascuna de les accions i grups.

Las personas que cumplimenten este formulario serán convocadas a las pruebas de selección organizadas con la finalidad de determinar los participantes efectivos en cada uno de las acciones y grupos.

 

                

"Formem professionals per a les noves necessitats de la mobilitat"

 

Empleneu, si us plau, totes les dades que us demanem a continuació, assenyalant les opcions del vostre interès. NO OBLIDEU CLICAR EL BOTÓ "ENVIAR" (al final de la pàgina).

Aquest formulari romandrà obert mentre hi hagi accions i grups disponibles.

Cumplimente por favor todos los datos que le pedimos a continuación, señalando las opciones de su interés.. NO OLVIDE PULSAR EL BOTÓN "ENVIAR" (al final de la página).

Este formulario estará abierto mientras haya acciones y grupos con plazas disponibles.

NOTA:

Les comunicacions d'Aptibus amb les persones candidates seran mitjançant correu electrònic. Assegureu-vos d'escriure correctament la vostra adreça de correu. Si us cal adreçar-vos a nosaltres, feu-ho per correu electrònic a l'adreça gestio@aptibus.com //

Las comunicaciónes de Aptibus con las personas candidatas serán mediante correo electrónico. Asegúrese de escribir correctamente su dirección de correo. Si necesita ponerse en contacto con nosotros, hágalo por correo electrónico a la dirección gestio@aptibus.com

 

 

 

 

PERSONALS

Dades personals

Datos personales

Gènere

Género

En compliment de la Llei 13/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, cal que marqueu que heu llegit la nostra política de protecció de dades.

En cumplimiento de la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, es necesario que marque que ha leído nuestra política de protección de datos.

he leido
 

De conformitat amb el que estableixen els articles 5 i 6 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, per la qual es regula el dret d'informació en la recollida de dades, us informem dels punts següents:
- Les dades de caràcter personal que ens subministrareuen aquesta i altres comunicacions futures seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de APTIBUS, Centre de Formació dels Professionals del Transport.
- La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens heu requerit. Així mateix, aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses.
Les dades sol·licitades a través d'aquesta enquesta són necessàries per a la prestació del servei. Aquestes són adequades, pertinents i no excessives.
Us informem de la possibilitat d'exercitar els corresponents drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, de conformitat amb allò que estableix la Llei 3/2018, davant d'APTIBUS, SL com a responsable del fitxer. Els drets esmentats els podeu exercitar a través dels següents mitjans: correu electrònic: infoalumnes@aptibus.com, Adreça d’ Aptibus, SL: C / Antoni Bell, 2, 2B1 -08.174 Sant Cugat del Vallès;

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

De conformidad con lo que establecen los artículos 5 y 6 Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, por la que se regula el derecho de información en la recogida de datos informamos de los siguientes puntos
- Los datos de carácter personal que nos suministrará en ésta y otras comunicaciones futuras serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de APTIBUS, Centro de Formación de los Profesionales del Transporte.
- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo, estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
Los datos solicitados a través de esta encuesta son necesarios para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
Le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo que establece la Ley 3/2018 ante APTIBUS, SL como responsable del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: correo electrónico: infoalumnes@aptibus.com, Dirección de Aptibus, SL:  C/ Antoni Bell, 2, 2B1 -08.174 Sant Cugat del Vallès

Marqueu els carnets de conduir de què disposeu i indiqueu-ne la data d'expedició

Marque los carnets de conducir de los que dispone e indique su fecha de expedición

A
B
C
D
C1
D1
C+E
D+E

Indiqueu la vostra situació laboral

Indique su situación laboral

 

Treballador/a en actiu //Trabajador/a en activo
Treballador/a en actiu, inscrit/a al SOC-INEM com a demandant de millora d'ocupació // Trabajador/a en activo, inscrito/a en el SOC-INEM como demandante de mejora de empleo
En situació d'atur. Registrat/da al SOC-INEM com a demandant d'ocupació // En situación de desempleo, registrado/a en el SOC-INEM como demandante de ocupación.
Treballador/a en situació d'ERTO // Trabajador/a en situación de ERTE

Nivell d'estudis

Nivel de estudios

Sense titulació // Sin titulación
Graduat Escolar - ESO // Graduado Escolar - ESO
Batxillerat // Bachillerato
FP bàsica - CP Nivell 1 // FP Básica - CP Nivel 1
FP grau mitjà - CP Nivell II // FP grado medio - CP Nivel 2
FP grau superior - CP Nivell 3 // FP grado superior - CP Nivel 3
Estudis universitaris 1r cicle // Estudios universitarios 1er ciclo
Otro: 

Especifiqueu: Altra formació que hagueu realitzat relacionada amb l'activitat del transport

Especifique: Otra formación que haya realizado relacionada con la actividad del transporte

Epecifiqueu: Activitat professional realitzada amb anterioritat (funció / empresa / any d'inici / any de finalització)

Especifique: Actividad profesional realizada anteriormente (función / empresa / año de inicio / año de finalización)

 

Amb especial referència a activitats relacionades amb el transport / Con especial referencia a actividades relacionadas con el transporte

Disposeu de la targeta acreditativa de discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33%, per algun motiu que no impedeixi realitzar l'activitat de conductor professional?

¿Dispone de la tarjeta acreditativa de discapacidad con grado igual o superior al 33%, por algún motivo que no impida realizar la actividad de conductor profesional?

ESPECIFICACIONS

Nom del curs que us interessa

Nombre del curso que le interesa

Conducció eficient // Conducción eficiente (8 h)
Conducció segura d'autobús // Conducción segura de autobús (8 h)
Extinció d'incendis i evacuació de l'autobús // Extinción de incendios y evacuación del autobús (6 h)
Factor humà i riscos en el Transport de Viatgers: Creences, Distractors, Tòxics i Fatiga. Sessions virtuals -Requereix ordinador, càmera i connexió a internet. (12 h) // Factor humano y riesgos en el Transporte de Viajeros: Creencias, Distractores, Tòxicos y Fatiga. Sesiones virtuales -Requiere ordenador, cámera y connexión a internet. (12 h)
Programa de formació contínua CAP per a conductors amb sensibilització i educació viària (Mercaderies i Viatgers) (35 h) // Programa de formación continua CAP para conductores con sensibilización y educación viaria (Mercancía y Viajeros) (35 h)

Comenteu breument la vostra motivació per realitzar aquest curs

Comentenos brevemente su motivación por realizar esta formación

Mitjançant quin canal heu obtingut la informació sobre aquest curs o sobre Aptibus?

¿A través de qué canal ha obtenido información sobre este curso o sobre Aptibus?

Internet - Google
Amics o coneguts // Amigos o conocidos
Treballadors de Moventia // Trabajadores de Moventia
Oficines del Servei d'Ocupació SOC
Otro: 

MÈRITS

Valoreu la vostra capacitat d'expressió parlada en els següents idiomes

Valore su capacidad para la expresión hablada en los siguientes idiomas

  Castellano Català English Français
Alt//Alto
Mig//Medio
Suficient//Suficiente
Baix o molt baix//Bajo o muy bajo

Heu treballat anteriorment com a conductor?

¿Ha trabajado anteriormente como conductor?

NO