SOL.LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN CURSOS APTIBUS (MAI19)


REGISTRE DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ CURSOS APTIBUS

REGISTRO DE SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN CURSOS APTIBUS

            

FORMEM PROFESSIONALS PER A LES NOVES NECESSITATS DE LA MOBILITAT // FORMAMOS PROFESIONALES PARA LAS NUEVAS NECESIDADES DE LA MOVILIDAD

 

 

 

EMPLENI SI US PLAU LES DADES QUE LI DEMANEM A CONTINUACIÓ. DESPRÉS D'EMPLENAR TOTES LES DADES REQUERIDES, NO OBLIDI CLICAR EL BOTÓ "ENVIAR" (al final de la pàgina).

CUMPLIMENTE POR FAVOR LOS DATOS QUE LE PEDIMOS A CONTINUACIÓN. DESPUÉS DE CUMPLIMENTAR TODOS LOS DATOS REQUERIDOS, NO OLVIDE CLICAR EN EL BOTÓN "ENVIAR" (al final de la página).

 

Una nota sobre privacidad
Esta encuesta es anónima.
El registro de su respuesta en la encuesta no contiene ninguna información de identificación sobre usted, a no ser que una pregunta específica de la encuesta lo requiera. Si utiliza una clave para acceder a esta encuesta, por favor, asegúrese de que no sea guardada con sus respuestas. Esta contraseña está administrada en una base de datos diferente a la encuesta y sólo será utilizada para indicar si ha completado, o no, la encuesta. No existe ninguna forma de identificar las respuestas de la encuesta a partir de la clave.

PERSONALS

DADES PERSONALS

DATOS PERSONALES

GENERE//GENERO
En compliment de la LLei orgánica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, cal que marqui que ha llegit la nostra política de protecció de dades i que ens autoritzi expressament per al tractament de les que ens proporcionarà, exclussivament per a les finalitats detallades a continuació:
he leido
 

- Les dades de caràcter personal que ens subministrarà en aquesta i altres comunicacions amb vostè seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat de APTIBUS, Centre de Formació dels Professionals del Transport.
- La finalitat del tractament és la de gestionar de manera adequada la prestació del servei que ens ha requerit. Així mateix aquestes dades no seran cedides a tercers, llevat de les cessions legalment permeses.
Les dades sol·licitades a través d'aquesta enquesta són necessàries per a la prestació del servei. Aquestes són adequades, pertinents i no excessives.
L'informem de la possibilitat d'exercir els corresponent drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat amb el que estableix l'esmentat marc normatiu, davant d'APTIBUS, SL com a responsable del fitxer, a través dels següents mitjans: correu_e:infoalumnes@aptibus.com, Dirección Aptibus, SL C / Antoni Bell, 2, 2B1 -08.174 Sant Cugat del Vallès;

____________________________________________________________________________________


- Los datos de carácter personal que nos suministre en esta y otras comunicaciones con usted serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de APTIBUS, Centro de Formación de los Profesionales del Transporte.
- La finalidad del tratamiento es la de gestionar de manera adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son necesarios para la prestación del servicio. Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
Le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo establecido en el mencionado marco normativo, ante APTIBUS, SL como responsable del fichero. Los derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: correo_e: infoalumnes@aptibus.com, dirección: Aptibus, SL C / Antoni Bell, 2, 2B1 -08174 Sant Cugat 

SENYALI'NS ELS CARNETS DE CONDUIR DE QUE DISPOSA I ESCRIGUI LA SEVA DATA D'EXPEDICIÓ//

SEÑALE LOS CARNETS DE CONDUCIR DE LOS QUE DISPONE Y ESCRIBA SU FECHA DE EXPECICIÓN

A
B
C
D
C1
D1
C+E
D+E

INDIQUIN'S QUINA ÉS LA SEVA SITUACIÓ LABORAL

INDIQUE SU SITUACIÓN LABORAL

TREBALLADOR EN ACTIU // TRABAJADOR EN ACTIVO
INSCRIT A SOC-INEM COM A DEMANDANT DE MILLORA D'OCUPACIÓ // INSCRITO EN SOC-INEM COMO DEMANDANTE DE MEJORA DE DE EMPLEO
EN SITUACIÓ D'ATUR. REGISTRAT AL SOC-INEM // EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO. REGISTRADO EN OFICINA SOC-INEM

INDIQUI'NS LA SEVA DATA DE NAIXEMENT: // INDIQUENOS SU FECHA DE NACIMIENTO:

formato: dd/mm/yyyy

NIVELL D'ESTUDIS // NIVEL DE ESTUDIOS: 
Sense estudis //Sin estudios
Estudis Primaris // Estudios Primarios
Graduat Escolar // Graduado Escolar
ESO
FP1
FP2
BUP / COU / BACHILLERATO SUPERIOR
Otro: 

ALTRA FORMACIÓ RELACIONADA AMB L'ACTIVITAT DEL TRANSPORT // OTRA FORMACIÓN RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE

ACTIVITAT PROFESSIONAL REALITZADA AMB ANTERIORITAT (funció // empresa // any inici // any fi)

ACTIVIDAD PROFESIONAL REALIZADA ANTERIORMENTE (función // empresa // año inicio // año fin)

 

amb especial referència a activitats relacionades amb el transport // con especial referencia a actividades relacionadas con el transporte

ESPECIFICACIONS

NOM DEL CURS QUE LI INTERESSA/NOMBRE DEL CURSO QUE LE INTERESA
CURS CAP INICIAL
CURS CARNET D + CAP
CAP CONTÍNUA (35 h)
Otro: 

COMENTI-NS BREUMENT LA SEVA MOTIVACIÓ PER REALITZAR AQUEST CURS

COMENTENOS BREVEMENTE SU MOTIVACIÓN POR REALIZAR ESTE CURSO

MITJANÇANT QUIN CANAL HA OBTIGUT INFORMACIÓ SOBRE EL CENTRE APTIBUS?

¿A TRAVÉS DE QUÉ CANAL HA OBTENIDO INFORMACIÓN SOBRE APTIBUS?

Internet - Google
Amics-coneguts // Amigos-conocidos
Treballadors Moventia // Trabajadores Moventia
Oficines Servei d'Ocupació SOC
Otro: 
COMENTARIS-OBSERVACIONS/COMENTARIOS-OBSERVACIONES